Algemene voorwaarden Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten

Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82709130 en is gevestigd aan De Molen 2 (8253 VC) te Dronten.


ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: Ieder voorstel of offerte aan opdrachtgever tot het verrichten van diensten en/of producten door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Deelnemer: De natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de diensten.
6. Diensten: De diensten van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten zijn personal trainingen, small-group- trainingen, groepslessen, duo-trainingen, coaching, consulten, vitaliteitsworkshops, vitaliteitstrajecten, sportlessen alsmede sportactiviteiten in de breedste zin van het woord.
7. Merwin Bierlee- Trainingen & Trajecten: Het bedrijf/de organisatie Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten
8. Opdrachtgever: Het bedrijf of de consument die Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten heeft aangesteld, of waaraan Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan.
9. Overeenkomst: Elke overeenkomst, strippenkaart, abonnement, programma en andere verplichtingen tussen opdrachtgever en Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten worden ondertekend waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.


ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten, elke overeenkomst tussen Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten en opdrachtgever en op elke dienst die door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten aan opdrachtgever aangeven op welke wijze de opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
5. De minimale leeftijd van de opdrachtgever dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouders en/of wettelijke verzorger.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1. Alle door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten het recht een overeenkomst met een (potentiële) opdrachtgever om een voor Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOST
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten heeft aanvaard door na de kennismaking een afspraak in te plannen met Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten.
2. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Elke overeenkomst die met Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is verbonden.
4. Het herroepingsrecht van opdrachtgever zijnde een bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten met toestemming van opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
5. Indien de overeenkomst door meerdere opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijke aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
6. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Zowel opdrachtgever als Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betaling- en medewerkings verplichtingen van opdrachtgever.
3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet voor zover Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel opdrachtgever als Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
5. Indien een reeds geplande afspraak door opdrachtgever wordt geannuleerd en/of verzet vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

6. Bij een blessure of ziekte zal Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten de resterende trainingen terug verrekenen met opdrachtgever. Indien een trainer/coach afwezig is wegens ziekte, is opdrachtgever gerechtigd om de training op een andere datum in te halen.


ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING
1. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goede dienstverlener verlangd mag worden. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening.
2. De overeenkomst op basis waarvan Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.
3. De door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de diensten is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten, is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Opdrachtgever en/of deelnemer dient een (medische) vragenlijst in te vullen alvorens aanvang wordt gemaakt met de training en/of coaching.
6. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten opdrachtgever maandelijks middels een kort verslag via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. Bijzonderheden worden telefonisch of via app doorgegeven aan opdrachtgever.
8. De uitvoering van de diensten is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
9. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven gedragsregels van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst wordt ontbonden en opdrachtgever de toegang tot alle diensten van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten wordt ontzegd.

10. Indien een medewerker een instructie geeft aan opdrachtgever is opdrachtgever gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
11. Het eerste informatiegesprek is ten alle tijden kosteloos.
12. Opdrachtgever c.q. deelnemer ontvangt in geval van diensten toegang tot de online omgeving van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten. In deze omgeving worden algemene leefstijl tips gegeven. Deze omgeving is een zogenaamd werkboek waarmee opdrachtgever c.q. deelnemer zelfstandig mee aan de slag kan gaan. Dit wordt uitdrukkelijk tijdens de training/consulten besproken en wordt tevens op de website vermeld.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.
2. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten
4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van een training of voordat hij de apparaten en/of hulpmiddelen van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten of derden gebruikt, aan Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie. Opdrachtgever dient hiervoor een (medische) vragenlijst in te vullen.
5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de hulpmiddelen en/of faciliteiten alsmede deelname aan de training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
6. Opdrachtgever dient zich aan de gedragsregels te houden. Bij gebreke hiervan is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten gerechtigd om Opdrachtgever de training voor onbepaalde tijd te ontzeggen.
7. Het gebruik van de faciliteiten en diensten van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten en/of derden is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.


ARTIKEL 8 – (LIFESTYLE) TIPS
1. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajectenkan indien daartoe opdracht is gegeven een tip en/of een plan van aanpak ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten de op hem rustende zorgplicht in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajectenverstrekte interventies, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch, leefstijl of dieettips. De diensten van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als reguliere medische behandeling of de vervanging daarvan door een huisarts of medisch specialist, noch als behandeling of de vervanging daarvan door een diëtist. Indien opdrachtgever dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen. De adviezen bevatten uitsluitend algemene handvatten voor een bewuster leefpatroon. Bij acute of chronische gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten wordt opdrachtgever c.q. deelnemer dringend aangeraden direct contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch specialist.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten gedaan voorstel, is opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de tips van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

ARTIKEL 9 – TRAINING/COACHING EN CONSULTEN
1. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten kan een dienst verzorgen voor opdrachtgever en/of andere deelnemers. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is in geval van een training, workshop of vitaliteitstraject gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
2. Indien deelnemer niet tijdig voor de afspraak aanwezig is, heeft Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten het recht de betreffende deelnemer te weigeren de training of consult. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training.
3. De dienst wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
4. Opdrachtgever c.q. deelnemer zal Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Dienst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor opdrachtgever aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
5. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is gerechtigd trainingen of lessen te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten om training/consult te verplaatsen. Opdrachtgever c.q. deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
6. Indien opdrachtgever c.q. deelnemer dit wenst, is het mogelijk een andere trainer toegewezen te krijgen. Indien een nieuwe trainer wordt aangewezen, is opdrachtgever c.q. deelnemer niet meer gerechtigd tot een informatiegesprek. Voorgaande geldt in het geval van een personal-training, workshops, trajecten, online coaching en consulten.

ARTIKEL 10 – AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN EN WIJZIGINGEN
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van opdrachtgever te komen, is opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten, Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan opdrachtgever.


ARTIKEL 11 – PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Alle prijzen getoond op de website zijn op de website van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten zijn aangegeven met in- of exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders vermeld of aangegeven. 
2. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief conform het gekozen pakket. Na de eerste officiële training zal Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten de training vooraf factureren. Het bedrag dient in één keer voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen.
3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van opdrachtgever door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.
6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 7 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten.
7. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
8. De deelname aan de training wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met opdrachtgever te beëindiging, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

ARTIKEL 12 – PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING
1. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajectengaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart opdrachtgever Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. Het is opdrachtgever verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen. Tenzij anders is overeengekomen.
5. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is gerechtigd om met mondelinge toestemming van de deelnemer foto’s en/of video’s te maken ten behoeve van de kwaliteit van de training. Immers dient de Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten deze foto’s en/of video’s direct te vernietigen.
6. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is gerechtigd om foto’s en video’s (content) te maken en in te zetten voor marketingdoeleinden indien dit schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever c.q. deelnemer. Mocht de opdrachtgever c.q. deelnemer hier in de toekomst niet meer achter staan, heeft hij/zij het recht tot verzoek om deze content alsnog te verwijderen en te vernietigen.
7. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is gerechtigd om resultaten te delen aan derden en in te zetten als marketing doeleinden zonder dat de daadwerkelijke persoon wordt ingezet en/of wordt gebruikt.

ARTIKEL 13 – OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Merwin Bierlee - Trainingen & Trajectengegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2.Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is opdrachtgever verplicht om Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten te vergoeden voor elk financieel verlies dat Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van opdrachtgever.


ARTIKEL 14 - OVERMACHT
1. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) pandemie en/of epidemie, (vi) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) ziekte van werknemers van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten of door haar ingeschakelde adviseurs en (viii) overige situaties die naar het oordeel van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de overeenkomst zullen in dat geval door opdrachtgever worden betaald. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is niet verplicht om opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.


ARTIKEL 15 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten, is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien opdrachtgever Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten in staat is om adequaat te reageren.
2. Indien het verrichten van diensten door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten leidt tot aansprakelijkheid vanMerwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
3. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschades. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
4. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen.
5. Ook is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van opdrachtgever c.q. deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat/hulpmiddel te gebruiken of deel te nemen aan een training. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van instructeurs van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten/hulpmiddelen c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan de trainer/coach/instructeur. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
6. Deelnemer en/of opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, de omgeving waarin getraind wordt of aan de hulpmiddelen en/of apparaten van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten.
8. Enige door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten.
9. De inhoud van het opgeleverde advies van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
10.Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde inMerwin Bierlee - Trainingen & Trajecten haar eigen advies.
11. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

ARTIKEL 16 – GEHEIMHOUDING
1. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten opgestelde adviezen, en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Voorts betracht Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfs gevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Vital Business aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten is verspreid.
5. De geheimhouding verplichting legt Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten ook de door hem in te schakelen derden op.

ARTIKEL 17 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten opgeleverde zaken, dient Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten vanMerwin Bierlee - Trainingen & Trajecten rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
6. Opdrachtgever c.q. Deelnemer geeft Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten schriftelijk toestemming om beeld- en videomateriaal van de trainingen te mogen gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

ARTIKEL 18 – VRIJWARING EN JUISTHEID VAN INFORMATIE
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten voor alle aanspraken van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 19 - KLACHTEN
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@merwinbierlee.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten.de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 20 – TOEPASSELIJK RECHT
1. Op de rechtsverhouding tussen Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Merwin Bierlee - Trainingen & Trajecten en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Lelystad tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Dronten, 13 november 2023